MANK ry:n tavoitteet ja tehtävät

MANK on foorumi, jonka kautta alaa koskettavia haasteita tai ongelmia voidaan ottaa käsittelyyn ja tarvittaessa koota alan voimat asioihin vaikuttamaan ja niitä kehittämään.

MANK pyrkii siihen, että maarakennushankkeiden rahoitus nousee tarvetta vastaavalle tasolle. Samalla vaikutetaan niin, että alan tuotanto pysyy mahdollisimman tasaisena resurssien tehokkaan käytön takaamiseksi.

MANK seuraa alan suhdanteita ja tiedottaa suhdannevaihteluista jäsenistölleen ja sidosryhmille.

MANK pyrkii eri tavoin vaikuttamaan tekniset, taloudelliset ja ympäristökysymyksiin liittyvät näkökohdat huomioonottavan ja kestävän kehityksen periaatteita tukevan maarakennuskäytännön vakiinnuttamiseksi. Maarakennusalan teknologiaan perustuvan ympäristötekniikan käyttöönottoa edistetään.

MANK toimii sellaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistämiseksi, jotka edellyttävät monien alalla toimivien osapuolten yhteistoimintaa. MANK seuraa ja arvioi alan ajankohtaisia koulutuskysymyksiä.

Erityisesti pyritään siihen, että koulutuksessa otetaan huomioon kansainvälistyminen. Työntekijäkoulutuksen kehittämiseksi käynnistettyä työtä jatketaan, kunnes koulutusjärjestelmä täyttää alan tavoitteet.

Alan kansainvälistyvien markkinoiden selvittämiseksi ja niillä toimimisen edellytysten parantamiseksi MANK järjestää yhteistoimintaa ja tiedonvälitystä.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANK ry:n toiminnan keskeisiä painopisteitä

  • Ennakoida toimintaympäristön muutosta, seurata alan suhdanteita ja viestiä aktiivisesti jäsenistölle ja sidosryhmille.
  • Seurata ja arvioida alan lainsäädännön kehittymistä ja ajankohtaisia koulutuskysymyksiä, sekä vaikuttaa siihen, että alan koulutus ja osaaminen vastaavat tarvetta.
  • Toimia sellaisten tutkimus- ja kehityshankkeiden käynnistämiseksi, jotka edellyttävät monien alalla toimivien osapuolten yhteistoimintaa.
  • Edistää kestävän kehityksen periaatteita noudattavaa infran rakentamista ja ylläpitoa.
  • Edistää yhteiskunnan tarvitseman infran rahoituksen turvaamista. Samalla vaikutetaan niin, että alan resurssien käyttö pysyy mahdollisimman tasaisena.
  • Laatii kannanottoja joilla pyritään vauhdittamaan alan toimintaedellytysten parantamista.