Rakennustekniikkaa opiskelevien nuorten ajatuksia infra-alan kesätöistä kesällä 2014

Mikko Sauni TTY:ltä ja Joonas Hytönen TAMK:sta VR-Trackin työmaalla Nokialla.

MANK:n Nuoria infratöihin projekti jalkautui vajaalle kymmenelle työmaalle kesällä 2014. Haastateltaviksi oli valikoitunut pääasiassa ammattikorkeakouluissa rakennustekniikkaa opiskelevia nuoria. Osa tavatuista opiskelijoista oli jo valinnut suuntautumisekseen infran, osalla valinta vasta tulossa. Haastatteluiden tarkoituksena oli tutustua infra-työmaiden arkeen ja opiskelijoiden tehtäviin siellä, kuulostella töiden sujumista ja opiskelijoiden ajatuksia ja verkostoitua alaa opiskeleviin nuoriin. Työtehtävien vaativuudet vaihtelivat sen mukaan, oliko kyseessä ensimmäinen, toinen tai kolmas kesätyö/harjoittelu.

Yritykset ja nuoret suhtautuivat tutustumisiin positiivisesti ja vierailut, sekä myöhemmät sähköpostitse tehdyt kyselyt antoivat paljon hyvää materiaalia projektin käyttöön. Suuri osa tavatuista nuorista sai myös kutsun syyskuussa pidetyille MANK:n Maarakennuspäiville, jossa toimivat Nuoria infratöihin-workshopin avustajina ja pääsivät tutustumaan alan tulevaisuuden näkymiin.

Ohjaus

Suurin osa haastatelluista kertoi saaneensa mielestään riittävästi ohjeistusta työhönsä. Ohjausta oli tarjottu ja sen antamiseen oli suhtauduttu myönteisesti. Useimmat kertoivat myös työmaan ilmapiirin olleen hyvä ja kysymällä oli saanut aina apua. Yksi haastateltu nosti esiin ajoittaisen kiireen, jolloin ohjaus jäänyt heikommaksi.

 

Miten otettu vastaan työmaalla

Nuorilta tiedusteltiin, miten heidät otettiin työmaalla vastaan ja oliko siinä eroa ammattiryhmien välillä, ts. suhtautuivatko esimerkiksi suorittavan työn tekijät erilailla kuin työnjohto.

Kaikki haastatellut kertoivat, ettei ongelmia ollut esiintynyt. Työntekijät olivat saattaneet alkuun leukailla "sinähän se insinööri olet"-tyylisesti, mutta tilanne nopeasti muuttunut normaaliksi huulen heitoksi. Työnjohto-taso oli kaikilla ottanut alusta pitäen hyvin vastaan. Yksi haastateltu naispuolinen kesätyöntekijä kertoi alkuun olleen tytöttelyä, josta oli kuitenkin selvinnyt omalla napakalla asenteellaan ja osoittamalla kyvykkyytensä työmaalla.

 

Miten kesätyöntekijöiden vastaanottoa ja ohjaamista voitaisiin kehittää

Pääsääntöisesti vastaanottoon ja ohjaamiseen oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Parannusehdotuksia nousi kuitenkin esiin. Alla oleva listaus on kooste kaikista vastauksista, yksittäiseltä työmaalta ei parannusehdotuksia noussut yleensä kuin muutama:

- työturvallisuuteen liittyviä asioita voisi tuoda vielä enemmän esiin ja korostaa  niiden merkitystä

 - harjoittelun ohjaus henkilölle, jolla siihen kiinnostusta à mahdollisesti harjoittelijalle oma vastuu-mestari

- harjoittelija mahdollisimman monipuolisesti kaikkeen tekemiseen ja vastuuta asteittain aina vaativimpiin tehtäviin

- työmaan tavat ja käytännöt tutuiksi heti alusta pitäen

- palautteen antaminen à nuoret kaipaavat tietoa siitä, suoriutuvatko he tehtävistään                       odotetulla tavalla

 

Mikä oli kesätyössä parasta ja mikä jäi negatiivisena mieleen

Kysyttäessä mikä kesätyössä on ollut parasta ja mitkä asiat jäivät positiivisina mieleen, eniten vastuksissa mainittiin hyvät työkaverit ja työmaan hyvä henki, sekä mielenkiintoiset ja monipuoliset työtehtävät. Lisäksi esiin nousi hyvä työnjohto, työnjälki josta voi olla ylpeä ja jolla on merkitystä koko yhteiskunnalle, maisemat ja uuden oppiminen.

Huonojen kokemuksien suhteen vastaukset jakautuivat huomattavasti enemmän. Mainintoja saivat liiat paperityöt, liian vähäinen tuki joihinkin työvaiheisiin, suunnittelun ja toteuttajien erimielisyydet, huono sää ja työmatka varauksin. Mitään näistä seikoista ei kuitenkaan pidetty erityisen hankalana.

 

Onko kesätyö vahvistanut halua opiskella ja suuntautua infra-alalle

Kaikki haastatellut nuoret olivat sitä mieltä, että kesätyö infra-alalla on vahvistanut heidän päätöstään valita nimenomaan infra omaksi opintosuuntauksekseen. Syinä mainittiin mm. töiden vaihtelevuus ja monipuolisuus, yleishyödylliset projektit, hyvät etenemismahdollisuudet, talopuolta varmemmat työnäkymät.

 

Muita havaintoja

Nuoria infra-alan kesätyöntekijöitä tavatessa oli hienoa huomata jo ensimmäistä kesääkin kesätöissä olevista nuorista huokuva ammattiylpeys ja asenne omaa työtä kohtaan. Työt olivat selvästi mieluisia ja ala koettiin tärkeäksi jo pelkästään siksi, että oman työn koettiin hyödyntävän suurta joukkoa ihmisiä. Erilaiset isot urakat, kuten silta- ja ratatyömaat, joissa syntyy näyttävää jälkeä koettiin erittäin mielekkäiksi työtehtäviksi.